ANTIG125
หน้าร้าน ©ANTIG125 : ANTIG125
ชื่อ : 071 หลวงพ่อแกร สร้างปี 2525 วัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
ประเภท : เปิดให้บูชา
: รายละเอียด :

หลวงพ่อแกร สร้างปี 2525 วัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์


พระครูนิยุตธรรมศาสน์ หลวงพ่อแกร วัดส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สร้างปี 2525

หลวงพ่อแกร วัดบางแก้ว พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (แกร ฐาปโน ป.ธ.๕) ชาติภูมิ พระครูนิยุตธรรมศาสน์ นามเดิม แกร นามสกุล สุวรรณกิจ ฉายาฐาปโน นามโยมบิดา นิ่ม นามโยมมารดา จาด ชาติกาลวันเสาร์ แรม ๘ ค่ำเดือนยี่ ตรงกับ วันที่ 25 มกราคา พุทธศักราช ๒๔๔๒ ณ บ้านโพธิ์ขัย ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีมีพี่น้องร่วมโยมบิดา โยมมารดา คือ๑.นางผั่ว ปานกล่ำ(ถึงแก่กรรมแล้ว)๒.พระครูนิยุตธรรมศาสน์(แกร สุวรรกิจ)๓.นายปาน สิงห์พลับ(ถึงแก่กรรมแล้ว)๔.นายไกร สิงห์พลับ(ถึงแก่กรรมแล้ว)การศึกษาเบื้องต้น เมื่อปฐมวัยอายุนับได้ ๑๑ ปีเศษ เรียนหนังสือภาษาขอมโบราณ ณ วัดธรรมสังเวช ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี จนสมารถอ่าน-เขียน ภาษาขอมโบราณได้ ครั้นอายุได้ ๑๒ ปี ได้เข้าเรียนภาษาไทยที่วัดเดียวกัน จนสำเร็จชั้นป.๓ เมื่ออายุ ๑๕ ปี ต่อจากนั้น ก็ช่วยบิดามารดา ประกอบอาชีพกสิกรรมเท่าที่เด็กในวัยนั้นจะสามารถทำได้ จนบรรลุนิติภาวะอายุไ้ด้ ๒๐ ปี(พ.ศ.2462)จึงได้เข้าคัดเืลือกทหาร แต่่ปรากฎว่าผ่านการคัดเลือกอุปสมบท หลังจากผ่านคัดเลือกทหารได้ ๑ ปี ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๖๓ อายุได้ ๒๑ ปี จึงได้เข้าอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ ณ พัทธสีมาวัดโพธิ์ชัย จ.สิงห์บุรี โดยมีพระเกษีวิกรม วัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุี เป็นพระอุปชฌาย์ พระวินัยธรรมกิ่งสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย จ.สิงห์บุรี เป็นพระกรรมวาจารจารย์ ได้รับฉายาว่า "ฐาปโน" แล้วจำพรรษาอยู่ ณ วัดโพธิ์ชัย นั่นเองการศึกษา-วิทยฐานะพ.ศ.๒๔๖๓ สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักวัดโพธิ์ชัย จ.สิงห์บุรพ.ศ.๒๔๖๖ สอบได้นักธรรมชั้นโทร สำนักวัดมหาธาตุฯ จ.กรุงเทพฯพ.ศ.๒๔๗๔ สอบได้ ป.ธ.๕ สำนักวัดมหาธาตุฯ จ.กรุงเทพฯการศึกษาพิเศษ ได้ศึกษาวิชานวกรรมจากกระบวนการช่างสิบหมู่ จนมีความรู้ด้านการออกแบบ ก่อสร้างได้หน้าที่การปกครองพ.ศ.๒๔๙๐ เป็นเจ้าอาวาสวัดบางแก้ว อ.พรรพตพิสัย จนถึง พ.ศ.๒๔๙๘ จึงได้รับคำสั่งให้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดส้มเสี้ยว อ.พรรพตพิสัยพ.ศ.๒๔๙๑ เป็นเจ้าคณะ ต.บางแก้ว อ.พรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดส้มเสี้ยว อ.พรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นเจ้าคณะ อ.พรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ด้านปฏิบัติธรรม ความเป็นพระสุปฏิบัติของครูนิยุตธรรมศาสน์ ได้มีมาแต่สมัยบวชใหม่ ดังปรากฏรายละเอียดที่นาวาโทธัญนพ ผิวเผือก เล่าไว้ในเรื่อง "หลวงพ่อของเรา" และเพราะความเป็นพระนักปฏิบัตินี้เอง ทำให้ท่านได้รับความยกย่องนับถือจากพระเถรานุเถระ ทั้งที่เป็นเจ้าคณะ ลูกคณะ ภิกษุ สามเณร และประชาชนทั่วไป ความเป็นพระสุปฏิบัติในส่วนสมถะกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐานนี่เอง บรรดาศิษยานุศิษย์ จึงได้หล่อรูปเหมือนของท่านไว้สักการะบูชารูปเหมือนขนาดเท่าองค์จริงที่ประดิษฐานในวิหารชื่อ "นิยุตธรรมศาสน์" ๕ แห่งดังนี้แห่งที่ ๑. วัดบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์แห่งที่ ๒. วัดส้มเสี้ยว ต.ท่างิ้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์แห่งที่ ๓. วัดธรรมรักขิตาราม ต.ตาขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์แห่งที่ ๔. วัดสันติวราราม ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชรแห่งที่ ๕. วัดโพธิ์ขัย ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรีสมณศักดิ์พ.ศ.๒๔๙๖ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็์นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทพ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกพ.ศ.๒๕๑๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษบั้นปลายแห่งชีวิต ในระยะหลังนี้ พระครูนิยุตธรรมศาสน์ เริ่มอาพาธด้วยโรคปอดอักเสก แพทย์ได้ถวายการารักษาและถวายคำแนะนำว่าควรหยุดพักงาน และพักผ่อนให้มากขึ้น แต่ท่านก็ได้หาหยุดไม่ ยิ่งเิร่งดำเนินการในสิ่งท่ยังคั่งค้างอยู่จนแล้วเสร็จทันตา และเคยปรารภกับศิษย์ผู้ใกล้ชิดว่า "เวลายิ่งเหลือน้อยต้องทำให้มาก" งานอย่างหนึ่งซึ่งท่านใส่ใจมาตลอดก็คือ การตั้งสำนักเรียนภาษาบาลี ที่วัดส้มเสี้ยว ท่านได้พยายามจัดหาทุนเพื่อตั้งเป็นมูลนิธินักเรียนบาลี จนได้เงินประมาณ ๑ ล้านบาท เมื่อมีทุนแล้ว ท่านก็ดำเนินการสร้าง "หอประชุมสงฆ์นิยุตธรรมศาสน์" เพื่อให้เป็นทั้งหอประชุมสงฆ์ประจำอำเภอ และเป็นโรงเรียนภาษาบาลีด้วย ต้นเดือนมกราคา ๒๕๒๘ พระครูนิยุตธรรมศาสน์ได้เข้าเีีรียนปรึกษาต่อพระเทพเวที เรื่อกำหนดฉลองหอประชุม และเปิดโรงเรียนบาลี และได้ตกลงกันว่า กำหนดการฉลองเดือนมิถุนายนศกนี้ เห็นว่าท่านรู้สึกดีใจ ปลื้มใจ มีอาการยิ้มแย้มแจ่มใส ได้ลงมาปรึกษาเจ้าคณะภาค ๔ ถึง ๒ ครั้ง ๒ คราว ในต้นเดือนมกราคมศกเดียวกันแต่ความมุ่งหวังตั้งใจของท่านก็หาได้สำเร็จลงไม่ เพราะพอถึงวันที่ ๒๐ มกราคา ๒๕๒๘ เวลา ๒๑.๒๑ น.ท่านก็มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลเพชรบุรีตัดใหม่ จ.กรุงเทพฯ ด้วยโรคปอดอักเสบ สิริอายุได้ ๘๕ ปี ๓๖๐ วันพระครูนิยุตธรรมศาสน์ได้มีหนังสือสั่งเรื่องงานศพของท่านไว้ ๒ ข้อคือ๑. ให้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ที่วัดโพธิ์ชัย จ.สิงห์บุรี๒. การจัดงานศพทั้งหมดให้อยู่ในดุลยพินิจของท่านเจ้าคุณ พระเทพเวที เจ้าคณะภาค ๔ วัดสุทัศน์เพทวราราม


กรุณาแจ้งด้วยครับว่า ท่านพบพระองค์นี้ ที่ ร้าน ANTIG 125 รายการที่ 071

ดูรายการพระเครื่องอื่นๆ คลิ๊กที่ คำว่าหน้าร้าน ด้านบน

เช่าบูชา : 250 บาท
ข้อมูลการติดต่อ : พันธุ์ทิพย์ วัยนิพลี
093-2480159 ang7kong@gmail.com
จำนวนผู้เปิดชม : 0846 ครั้ง
โพสเมื่อ : 2012-09-18 12:30:29
ปรับปรุงล่าสุด : 2012-09-18 12:30:29
Share ข้อมูล :
สอบถามเกี่ยวกับรายการนี้
ชื่อผู้โพส
E-mail
โทรศัพท์
ข้อความ
Code ยืนยันการโพสโค้ดยืนยันการโพส
ชื่อร้าน : ANTIG125
โดย : พันธุ์ทิพย์ วัยนิพลี
ที่อยู่ติดต่อ : 491 หมู่ที่ 7 ต.สมอเเข อ.เมือง จ. พิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ : 093-2480159
E-Mail ติดต่อ : ang7kong@gmail.com
 ธนาคารกสิกรไทย :   สาขา ถนนสายเอเซีย  
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์/สะสมทรัพย์
ชื่อบัญชี : อุดร เหลืองวิชชเจริญ  
หมายเลขบัญชี : 4032253429